top of page

รวมไอเดียการสอนในยุคออนไลน์ สอนยังไงให้เสมือนเรียนในห้องปกติในยุค Globalization การพัฒนาของระบบการเรียนรู้ และสถานการณ์ที่ไม่อาจรับมือแทรกเข้ามา โดยจะเห็นได้จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะเด็กๆ ในวัยเรียนรู้ที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ คุณครูต้องปรับการเรียนการสอน บทความนี้มีไอเดียการสอนออนไลน์มาแบ่งปันคุณครูผู้สอนกัน!


วิธีสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน : ( Co – operative Leanning )

เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนทำงานร่วมกันและช่วยเหลือ กันในชั้นเรียน ซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้เรียนทุกคน นอกจากนี้ยังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย เช่น อาจจะเป็นการสร้าง Link meeting แยก ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อร่วมระดมไอเดียตามห้อง และนำมาเสนอในห้องกลางนั่นเอง


วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming )

การระดมสมอง ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดยทันที ไม่มีใครกระตุ้น กลุ่มผู้เรียนเพื่อหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า คำตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไม่อย่างไร โดยการสอนออนไลน์นั้นอาจเป็นการโยนโจทย์ไว้และให้นักเรียนช่วยกันกดยกมือเพื่อตอบแสดงความคิดเห็น ถือเป็นการหัดให้ร่วมระดมไอเดียและกล้าแสดงออกอีกด้วย


วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ( Simulation )

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หมายถึง วิธีสอนที่จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน ชั้นเรียน โดยพยายามทำให้เหมือจริงที่สุด มีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มให้ เข้าไปเล่นในสถานการณ์จำลองนั้น ๆ ด้วยกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหา จะต้องมีการตัดสินใจและใช้ไหวพริบ โดยหากการเรียนออนไลน์นั้นอาจใช้การสร้างความรู้สึกเสมือน Set พื้นหลังเป็นสถานการณ์นั้นๆ


วิธีสอนโดยใช้เกมส์

การสอนโดยใช้เกมส์ คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของพฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น โดยอาจนำเกมมาใช้ร่วมกับการสอนได้สำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น แอปคำถาม Kahoot, หรือแอปเกมต่างๆ


วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและ แก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ ความคิดขอผู้อื่น ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น สำหรับการสอนออนไลน์คุณครูวรมีคลิปตัวอย่างมาประกอบการเรียน เปิดควบคู่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page