top of page

เอกสาร+วิธีเตรียมเอกสาร สำหรับสมัคร TPAT1 (กสพท 66) 1 ก.ย.นี้แม้ว่า วิชาเฉพาะ กสพท จะเปลี่ยนชื่อไปอยู่ใน TPAT1 แล้ว แต่ทาง กสพท ยังคงดูแลเรื่องการรับสมัคร และการจัดสอบอยู่เหมือนเดิม โดยวันที่ 1 - 20 กันยายน 2565 นี้ ทาง http://www9.si.mahidol.ac.th/

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ต้องการสมัครวิชาเฉพาะ จะต้องเตรียมเอกสารการสมัครให้ถูกต้อง และเป็นไปตามสถานะปัจจุบันของตัวเองมากที่สุด เพราะการตรวจเอกสาร นับเป็นเหมือนการคัดเลือกด่านแรกเลยก็ว่าได้

การรับสมัคร กสพท จะเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ นั่นหมายความว่า เอกสารทุกอย่างที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร จะต้องเตรียมไว้ในรูปแบบของดิจิทัลทั้งหมด และจะต้องเตรียมให้ถูกต้องตามที่เงื่อนไข กสพท กำหนดไว้ด้วย

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม

 • รูปถ่ายดิจิทัล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา

 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

1. รูปถ่ายดิจิทัล

ขั้นตอนการเตรียมรูปถ่ายดิจิทัล

 • เตรียมไฟล์รูปถ่าย นามสกุล .jpg

 • ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล

 • จะเป็นพื้นหลังสีขาว หรือสีน้ำเงินก็ได้

 • หน้าตรงเต็มหน้า ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ทั้งแว่นสายตาและแว่นตาดำ)

 • สวมชุดสุภาพ (จะเป็นชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพก็ได้ ทั้งม.6 และเด็กซิ่ว)

 • มีความกว้าง 180 - 500 พิกเซล ความสูง 200 - 600 พิกเซล

 • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 240 KB2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


ขั้นตอนการเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ถ่ายเอกสาร "บัตรประชาชน ด้านที่มีรูป" บนกระดาษ A4 (ด้านหน้าด้านเดียว-ไม่หมดอายุ)

 • เซ็นชื่อ-สกุลผู้สมัคร รับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง

 • สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาด A4

 • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB3. สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษา

 • ถ่ายเอกสารวุฒิการศึกษา (ตามสถานะของผู้สมัคร) บนกระดาษ A4

 • ไม่ต้องเซ็นชื่อ หรือรับรองสำเนาถูกต้อง

 • สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

 • เด็กซิ่วทุกคน : ใช้ใบระเบียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.1:พ) หรือ ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)


*เอกสารเพิ่มเติมสำหรับเด็กซิ่ว*

 • เด็กซิ่วอยู่บ้าน หรือเคยเรียนมหาวิทยาลัยแต่ลาออกมาแล้ว = ปัจจุบันไม่มีสถานะเป็นนิสิต/นักศึกษาแล้ว : ไม่ต้องส่งอะไรเพิ่มเติม

 • เด็กซิ่วไปเรียนไป ปี 1 ม.รัฐ = กำลังเรียนอยู่ปี 1 ในปีการศึกษา 2565 (dek65) : สำเนาบัตรนิสิต-นักศึกษา แต่ถ้ายังไม่ได้รับบัตร ไม่จำเป็นต้องแนบบัตรนักศึกษาก็ได้ (ถ้าวันอนุมัติจบม.6 ประมาณเดือน มี.ค. - เม.ย.) หรือ ถ้าใครสามารถขอใบรับรองสถานะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยได้ ก็สามารถใช้แทนกันได้

 • เด็กซิ่วเกินชั้นปีที่ 1 ม.รัฐ = สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับของชั้นปีที่ 2 หรือสูงกว่าได้ (แม้ว่าจะดรอปเรียนแล้วก็ตาม) : ใบอนุมัติการลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะต้องอนุมัติก่อน 10 กันยายน 2565

 • เด็กซิ่ว ม.เอกชน : ไม่ต้องส่งอะไรเพิ่มเติม

4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ

ถ้าชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชน ไม่ตรงกับสำเนาวุฒิการศึกษา ให้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ไปด้วย โดยให้ขนาดเท่ากับสำเนาเอกสารด้านบนเลย

อย่ารอและไปเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้สู้ๆครับผม!


ดู 1,076 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page