top of page

5 เทคโนโลยีการศึกษาที่น่าจับตาตามอง!


ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ชีวิตของคนเราในหลากหลายด้านตั้งแต่ การซื้อของ การติดต่อสื่อสาร การทำงาน และขับเคลื่อนธุรกิจ


นอกจากนี้แล้วยังเข้าไปพัฒนารูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำไปผลิตเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้เรียนมากขึ้นในยุคดิจิทัลนี้ ซึ่งไม่ได้กำหนดเฉพาะในสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่คนทั่วไปหรือคนที่ทำงานแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะได้เช่นเดียวกัน


มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการศึกษา ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของคนทั่วโลก พร้อมกับ 5 เทคโนโลยีการศึกษาที่น่าจับตามองในบทความนี้กันเลยครับ


ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดำเนินการ และประเมินผล ของสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นระบบของการสอนและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับระบบการศึกษา ยังช่วยให้สามารถแก้ปัญหาระบบการศึกษาซึ่งได้แก่

- การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

- ช่วยสร้างวินัยจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

- ลดอัตราการลาออกระหว่างเรียน

- ลดอัตราความรุนแรงในโรงเรียน

- การช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ทันสมัย

- การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)


5 เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการศึกษา1. การเรียนรู้แบบไฮบริด (Hybrid Learning)

การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือแบบไฮบริด เป็นระบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆ ได้การเรียนรู้แบบไฮบริดไม่ได้จำกัดเฉพาะความรู้ที่จำเป็นในห้องเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงความรู้ทั่วไปหรือในเฉพาะด้าน โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น

- บทความ

- หนังสือ

- เข้าถึงระบบ E-Learning

- ฟัง Podcast

- ดูวิดิโอ

- ทำแบบทดสอบ

โดยเป้าหมายของการเรียนรู้แบบไฮบริด คือการปรับให้สภาพแวดล้อมในการเรียนนั้นมีความเหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถพบปะผู้เรียนคนอื่นๆ ที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน โดยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ตั้งคำถาม เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน2. เทคโนโลยีจากเกม (Gamification)

Gamification เป็นการดึงเอาเทคโนโลยีการศึกษามาผสมเข้ากับการออกแบบเกม ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้ในบทเรียนหรือการเทรนนิ่ง รวมไปถึงสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีจากเกมมาประยุกต์เข้ากับการเรียน ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงในการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถใส่ความเครียดหรืออุปสรรคต่างๆ เข้าไปกับสถานการณ์ของเกมได้ ซึ่ง Gamification จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในด้าน

- ความคิดสร้างสรรค์

- การคิดวิเคราะห์

- ทักษะการประเมินสถานการณ์

การใช้ Gamification ไม่ได้กำหนดเฉพาะการใช้สอนบนสื่อดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงได้ โดยเฉพาะการใช้กับกิจกรรมแบบกลุ่มที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ที่ถูกสร้างขึ้น จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน3. การเรียนรู้แบบไมโคร (Microlearning)

เมื่อพูดถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์แล้ว สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังเรียนรู้อยู่เป็นกิจวัตร โดยแทบจะไม่รู้ตัวเลย นั่นคือการเรียนรู้ผ่านการใช้งานสมาร์ทโฟนนั่นเอง แหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กหรือ Microlearning ที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบคอนเทนต์ให้ความรู้ที่สั้นกระชับ ย่อยง่าย และตัวผู้เรียนเองก็สามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได้ตามความต้อง ตัวอย่างเช่น

- การฟัง Podcast

- การดู Youtube video

- ทำแบบทดสอบสั้นๆ

การเรียนรู้แบบไมโครแม้ว่าจะไม่ใช่การเรียนรู้ที่เต็มรูปแบบ แต่เป็นการเรียนรู้แบบเกร็ดความรู้ ซึ่งทุกคนสามารถสะสมได้จากการใช้งานสมาร์ทโฟน โดยใช้เวลาสั้นๆ เพียง 10-20 นาทีก็ได้รับเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปพัฒนาทักษะในการทำงานได้เช่นกัน4. เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)

การพิมพ์ 3 มิติเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานจำลองขึ้นมา จากการสั่งพิมพ์ภาพดิจิทัลให้เป็นวัตถุที่ต้องการ โดยใช้เป็นแบบก่อนผลิตชิ้นงานจริงหรือใช้ในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและสัมผัสกับวัตถุเสมือนจริงงานออกแบบภาพดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ สามารถถูกสั่งพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำให้ได้โมเดลที่มีรูปทรง สี ขนาด เพื่อใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนได้หลากหลายแขนง เช่น

- การศึกษาประวัติศาสตร์ ที่สามารถพิมพ์วัตถุโบราณเสมือนจริง

- การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่สามารถสั่งพิมพ์แบบจำลองโมเลกุล

- การศึกษาด้านการแพทย์ ใช้ในการสร้างแบบจำลองอวัยวะให้ผู้เรียนได้ศึกษา

- การศึกษาด้านวิศวกรรม ผู้เรียนสามารถสั่งพิมพ์ชิ้นงานจำลองก่อนไปผลิตเป็นชิ้นงานจริง

การใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการศึกษา เป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อกันระหว่างการเรียนรู้และ เทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้เรียนไม่ต้องจินตนาการภาพเอง แต่ได้มองเก็นและสัมผัสกับวัตถุเสมือนจริงได้


5. การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling)

การสื่อสารแบบเล่าเรื่องหรือ Storytelling มีมาอย่างยาวนานและคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่ การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่างๆ และมาจนถึงปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการเล่าเรื่องให้มีความตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิม เช่น

- ภาพยนตร์

- วิดิโอ

- แอนิเมชั่น

- ภาพถ่าย

- ดนตรี

สำหรับ Digital Storytelling ถูกนำมาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียน ผ่านการสร้างเรื่องราวด้วยตัวผู้สอนเอง หรือให้ผู้เรียนได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายคือให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์จากการบอกเล่าเรื่องราวด้วยวิธีที่หลากหลาย จึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในหนังสือเรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบภาพ เสียง วิดิโอ 3D พร้อมเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการเล่าเรื่องหลายรูปแบบ และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างหลากหลายอีกด้วยดู 80 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page