top of page

ข้อมูลโครงการ

บริจาคของเล่นเด็ก เพื่อเด็กด้อยโอกาส

ภาพรวม

วันที่/เวลา

ภาษา

จำนวนที่รับ

สถานที่

รีวิวที่ผ่านมา

ระดับความยาก

ที่มาและความสำคัญ
วัตถุประสงค์
กำหนดการ
เปิดรับสมัครอยู่ (ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางออนไลน์)
วิทยากร + เนื้อหา (ภาพรวม)
bottom of page