top of page

ข้อมูลโครงการ

Youth Nique Camp : ค่ายอาสาออนไลน์ช่วยประดิษฐ์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

ภาพรวม

วันที่/เวลา

6/1/66 17:00

ภาษา

จำนวนที่รับ

สถานที่

รีวิวที่ผ่านมา

ระดับความยาก

ที่มาและความสำคัญ
วัตถุประสงค์
กำหนดการ

กิจกรรมจัดวันที่ 7 มกราคม 2566

วิทยากร + เนื้อหา (ภาพรวม)
bottom of page