top of page

ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร/การรับรอง

OVERVIEW : ตรวจสอบอีเมลว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

การดำเนินการเมื่อลูกค้าไม่ได้รับการรับรอง/เอกสารรับรองในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการทำแบบสำรวจหลังเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการจัดส่งล่าช้าหรือไม่สามารถจัดส่งได้
 1. ผู้เข้าร่วมต้องส่งแบบสำรวจการแข้าร่วมกิจกรรม และหลักฐานการเข้าร่วมผ่านลิงก์แบบสำรวจของกิจกรรมนั้น ๆ ที่เจ้าหน้าที่มอบให้ หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

  1. หากส่งข้อมูลการสำรวจภายใน 2 ชั่วโมง หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น จะได้รับเกียรติบัตรภายใน 2-3 วัน

  2. ภายใน 2 - 24 ชั่วโมง หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น จะได้รับเกียรติบัตรภายใน 15-20 วัน

  3. หลังจาก 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรให้ได้ หากไม่มีประวิติการแจ้งปัญหาล่วงหน้า

 2. ไม่มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจริง หรือไม่ได้ส่งแบบสำรวจหลังเข้าร่วมกิจกรรม หรือส่งผล รวมถึงผลงานที่จัดทำไม่ตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรม

 3. ข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ครบถ้วน อาทิ ชื่อไม่ได้ระบุ อีเมลผิดพลาด ฯลฯ

 4. ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกแบบสอบถาม ไม่ตรงกับข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร (กรณีนี้เปนดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติเกียรติบัตร)

 5. การดำเนินการล่าช้าที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่


เงื่อนไขการดำเนินการหากไม่ได้รับการรับรองในเวลาที่กำหนด
 1. ตรวจสอบอีเมลให้ชัดเจน ว่าใช้อีเมลใดในการลงทะเบียนเพื่อส่งคำขอการรับรอง หรือใช้ในการดำเนินการส่งข้อมูล

 2. ตรวจสอบอีเมลรายงานปัญหาจากเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่การส่งข้อมูลเพื่อขอการรับรองมีปัญหา หรืออีเมลเอกสารรับรองที่อาจส่งไปแล้ว

 3. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาการจัดส่ง เกียรติบัตรจะจัดส่งหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 3-4 วัน


การดำเนินการรายงานปัญหาเพื่อรับการรับรอง/คำชี้แจงโดยเร็วที่สุด
 1. หากไม่พบอีเมลใด ๆ โปรดส่งข้อมูลตามรายการข้างล่าง มาที่ส่วนรายงานปัญหา ได้แก่

  1. หลักฐานการโอนจ่ายชื่อ-นามสกุล

  2. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

  3. กิจกรรมที่เข้าร่วม

  4. วันที่เข้าร่วมกิจกรรม

  5. อีเมลสำรองอื่น (เพื่อใช้ในกรณีที่เกียริติบัตรไม่สามารถส่งทางอีเมลหลักได้)

 2. ส่งข้อมูลข้างต้น โดยกดที่ปุ่ม "รายงานปัญหาเลย (อยู่ที่ด้านล่าง)"

  1. ให้ระบุรหัสปัญหา "cer-001"

  2. จากนั้นให้รอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ประมาณ 1-2 วัน

   1. หากการดำเนินการถูกปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จะส่งเหตุผลและคำแนะนำให้ทางอีเมลที่แจ้งมา

   2. หากได้รับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรของท่านให้ทางอีเมลที่แจ้งมาตามระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page