top of page

ข้อมูลการรับรองผิด/แก้ไข

OVERVIEW : ส่งข้อมูลเบื้องต้น และรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขมาที่อีเมล

การดำเนินการแก้ไขข้อมูลบนเอกสารการรับรอง ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้เอกสารการรับรองแล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ ซึ่งโดยทั่วไปเกิดจากความผิดพลาดระหว่างส่งข้อมูลต้นฉบับ ที่ลูกค้าได้ทำการส่งให้เจ้าหน้าที่ระหว่างการดำเนินการขอการรับรอง ดังนั้น การแก้ไขเอกสารจำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


เงื่อนไขหรือกรณีการแก้ไขข้อมูล
 1. การแก้ไขระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีหน่วยเป็นนาที จะสามารถทำได้เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาที่ปรากฏบนเอกสารรับรองแล้ว หากระยะเวลาที่ปรากฏมากเกินไปหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ไม่แก้ไขระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในเอกสารรับรองให้

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ รวมถึงความผิดพลาดทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารรับรอง สามารถดำเนินการเพื่อขอการแก้ไขได้


การดำเนินการแก้ไข
 1. เตรียมข้อมูลและหลักฐานการดำเนินการ

  1. ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  2. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

  3. กิจกรรมที่เข้าร่วม

  4. รหัสเอกสารรับรองที่ปรากฏไฟล์ต้นฉบับ

  5. เอกสารรับรองที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ (โปรดบันทึกและแนบมาด้วย)

  6. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

 2. ส่งข้อมูลข้างต้น โดยกดที่ปุ่ม "รายงานปัญหาเลย (อยู่ที่ด้านล่าง)" โดยให้ระบุรหัสปัญหาว่า "cer-info-2 ดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับรอง" จากนั้นให้รอการอนุมัติและการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 - 7 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล

 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาการรับรอง"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page