top of page

ส่งข้อมูลแบบสอบถามไม่ได้/ลืมเก็บหลักฐานการเข้าร่วม/ฯลฯ

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจขั้นตอนการส่งข้อมูลการสำรวจและรับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับการเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามในกรณีที่มีปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการส่งข้อมูลแบบสำรวจ การลืมเก็บหลักฐานการเข้าร่วม และกรอบเวลาในการรับใบรับรองตามเวลาที่ส่ง


เงื่อนไข
  • หากคุณไม่สามารถส่งข้อมูลแบบสำรวจได้ ให้รายงานปัญหา

  • หากลืมเก็บหลักฐานการเข้าร่วม การออกใบรับรองจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

  • ระยะเวลาในการรับใบรับรองขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณส่งข้อมูลแบบสำรวจ:


การดำเนินการตามรายงานปัญหา
  • หากคุณพบปัญหาในการส่งข้อมูลแบบสำรวจของคุณ ให้ไปที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ ที่ส่วน "รายงานปัญหา"

  • กรอกข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบ

  • ส่งแบบฟอร์มและรอเกียรติบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากได้รับการอนุมัติหรือผ่านเงื่อนไข)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

bottom of page